ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
Onze toestellen mogen niet op de openbare weg worden geplaatst en zijn niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg. Alle boetes of heffingen ten gevolge van feiten of overtredingen tijdens de huurperiode komen dan ook uitsluitend ten laste van de huurder.

ARTIKEL 2
De machines mogen niet van bestemming worden verplaatst. Ze mogen enkel van bestemming worden verplaatst na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

ARTIKEL 3
Machines worden afgeleverd met een volle brandstoftank. Het bijvullen wordt gefactureerd aan de huidige marktprijzen.

ARTIKEL 4
Er zal een reinigingskost en een milieuheffing worden aangerekend indien de machine vuil is, of vol aarde terugkeert.

ARTIKEL 5
Wordt gekozen voor het huren per werkuur, dan zal de kostprijs per dag minstens 3 werkuren bedragen. Wordt er gekozen voor een dagprijs, dan omvat een dag maximum 8 draaiuren. Extra uren worden dan verrekend aan 1/8 dagprijs.

ARTIKEL 6
De keuze van facturatie per draaiuur of per dagprijs wordt vooraf bepaald en schriftelijk vermeld op de bestelbon. Bij afhaling of aflevering van de machine zal een bestelbon opgemaakt en ondertekend worden. Bij afwezigheid van de huurder, laat de verhuurder de bestelbon achter bij het materiaal, en/of wordt die eventueel doorgemaild naar de huurder. Indien er geen bemerkingen worden doorgegeven binnen de 4 uur na levering, wordt er verondersteld dat de huurder het materiaal in goede staat heeft ontvangen en akkoord gaat met de voorwaarden.

ARTIKEL 7
Transportkosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

ARTIKEL 8
Prijzen zijn steeds 21% BTW exclusief.

ARTIKEL 9
Indien je nog geen klant bent, vragen we dat er bij de eerste huur vooraf wordt betaald.

ARTIKEL 10
De huurder let erop dat accessoires zoals bakken, veilig zijn opgeborgen rond de machine. De huurder plaatst steeds de machine op een veilige plaats, bij diefstal is de huurder steeds verantwoordelijk. Vanaf de aflevering van de machine tot de perfecte terugkeer bij de verhuurder, valt het materiaal volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

ARTIKEL 11
Beschadigingen of vandalisme aan de machines of accessoires zijn steeds ten koste van de huurder. De huurder mag geen enkele herstelling uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

ARTIKEL 12
Enkel de huurder heeft de bevoegdheden van de controle en de leiding over het materiaal, de verhuurder wordt er volledig van ontzegd, de bewaring van de structuur inbegrepen. Enkel de huurder is verantwoordelijk voor alle schade, veroorzaakt door het materiaal, aan de personen of zaken. De huurder erkent bijgevolg dat hij de verhuurder niet verantwoordelijk kan stellen voor schade en verbindt zich ertoe de verhuurder af te schermen van elke klacht door derden over eventuele schade.

ARTIKEL 13
De huurder is steeds verplicht alle veiligheidsvoorzieningen en voorschriften na te leven.

ARTIKEL 14
Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal af te staan, te verpanden, onder te verhuren of uit te lenen.

ARTIKEL 15
De huurder blijft gebonden aan de verplichtingen uit het contract tot de effectieve teruggave aan de verhuurder. Hij blijft dus beheerder van het verhuurde materiaal en verbindt er zich toe om het onder bewaking te bewaren. Het materiaal wordt pas als teruggegeven beschouwd en het juridisch gezag overgedragen aan de verhuurder wanneer de verhuurder de bestelbon aftekent bij teruglevering van de machine. In geval van niet-teruggave van het gehuurde materiaal op het einde van de huurperiode zonder rechtvaardiging van de huurder, zal de verhuurder ervan uitgaan dat het materiaal gestolen werd en zal er klacht ingediend worden bij de Procureur des Konings. Overigens zal er naar de huurder een schriftelijke aanmaning gestuurd worden per aangetekende brief. Wanneer de termijn in de aanmaning overschreden wordt, zal het vervangingsmateriaal aan de klant gefactureerd worden op basis van de nieuwwaarde in de catalogus van de constructeur.

ARTIKEL 16
Betalingen zijn contant betaalbaar bij aflevering van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur. Het niet betalen van de huur brengt een intrest mee, equivalent aan de legale intrestvoet vermeerderd met 5. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en na gebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimum van 50 euro. Indien huurder klachten heeft over de factuur, moet hij die binnen een termijn van vijf werkdagen formuleren aan de verhuurder. Bij geschil is de rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.

ARTIKEL 17
Indien de huurder zelf instaat voor het transport, dient hij ervoor te zorgen dat het laadvermogen toereikend is en goedgekeurde bindmaterialen gebruikt.